Prečo je maturita z matematiky skvelou voľbou pre štúdium v zahraničí?

Logaritmy, integrály, derivácie… strašiak menom matematika. Ale prečo je tento predmet tak málo obľúbený u žiakov a študentov na Slovensku? Prečo matematika nie je povinná súčasť maturity tak, ako je to v mnohých krajinách Európy so špičkovým vzdelávacím systémom? 

Matematika je všade okolo nás. Je to spleť logických vzťahov, sú to čísla, s ktorými sa stretávame denno denne. Logika pomáha ľudom pristupovať k situáciami s lepšou perspektívou, no dôležité je pochopiť vzájomné súvislosti a asociácie, nie učiť sa vzorce naspamäť. Pretože naše myslenie nie je založené na izolovaných faktoch, ale na schémach. Učitelia by mali byť moderátori, ktorí poskytnú žiakom a študentom viac priestoru, možnosť budovania si vlastného názoru založeného na analýze faktov , pomôžu im naučiť sa diskutovať, vyjadriť svoj názor, získať sebavedomie, naučiť sa kriticky myslieť a anielen prijímať hotové matematické formulky.

Neplatí ani stigma, že chlapci sú v matematike nadanejší než dievčatá. Potvrdil to aj výskum vedeckého tímu z Carnegie Mellon University . Výskum Jessicy Cantlon sa zameriaval na štúdium aktivity mozgu detí počas učenia matematiky. Skupine malých detí vo veku od troch do desiatich rokov, z ktorých 55 percent tvorili dievčatá, boli prehrávané vzdelávacie videá zamerané na prírodné vedy a matematický obsah. Sledovanie prebiehalo počas celého procesu, zameriavajúc sa na oblasti mozgu, ktoré sa podieľajú na vnímaní a zaznamenávaní informácií. Výsledky potvrdili, že dievčatá a chlapci pracovali s informáciami rovnako. Obe pohlavia vykazovali impulzy z rovnakých častí mozgu, čo naznačuje, že v procese učenia matematiky využívajú úplne totožné mechanizmy. Z tohto pohľadu neexistuje žiadny rozdiel medzi pohlaviami a nie je pravda, že by dievčatá mali horšiu východiskovú pozíciu.

Z minulosti poznáme výskumy, ktoré prispeli k stereotypu, že dievčatá majú väčšie ťažkosti s učením matematiky. Tieto výskumy boli vykonané na veľkej skupine ľudí, kde boli však len jednoducho zhromaždené výsledky testov oboch pohlaví. Z týchto výsledkov vyplývalo, že dievčatá dosahovali nižšie skóre ako chlapci a to ich viedlo k označeniu ako menej schopné v matematike. Aj keď sa chlapci z hľadiska výsledkov javili šikovnejší v matematike, nedá sa preto tvrdiť, že dievčatá nemajú prirodzené schopnosti v tejto oblasti. Celá situácia je ovplyvnená záujmami, ktoré sa často líšia na základe pohlavia. Vyšší percentuálny podiel chlapcov sa zaujíma o techniku, čo vedie k ich väčšiemu úspechu aj v matematike. Dievčatá sa naopak skôr zaujímajú o prírodné vedy, jazyky a písanie. Samozrejme, existujú výnimky v oboch skupinách, ale štatisticky je vidieť, že hlavné záujmy súvisiace s učením sa odvíjajú od pohlavia a to môže ovplyvňovať ich záujmy v procese učenia.

Prečo je maturita z matematiky skvelou voľbou pre štúdium v zahraničí?

Často sa stretávame s tým, že študenti si želajú ísť študovať na univerzitu do zahraničia psychológiu, ekonomiku či IT. Obľúbenou študentskou destináciou je Holandsko. Hádajte, aké maturitné predmety sú vyžadované na to, aby ste mohli študovať psychológiu v Holandsku? Nie, nie je to občianska výuka a dejepis. Je to matematika a biológia. Prečo? Psychológia je vedná disciplína, kde študenti využívajú štatistiku. Je to disciplína založená na ľudskom správaní. Aby sme mohli vyvodiť nejaký záver, musíme pozorovať ako sa ľudia správajú. Ľudia však prejavujú veľkú rozmanitosť v oblasti správania. Výsledkom toho je, že výskumníci potrebujú štatistiky, aby mohli robiť zmysluplné vyhlásenia práve o ľudskom správaní.

Špičkové univerzity vedú popredný výskum v oblastiach mozgu a poznania, rozvoja a duševného zdravia a správania či životného prostredia. K výskumom im častokrát dopomôžu znalosti z matematiky. Tá je pri prijímaní na univerzity v Holandsku, Dánsku, Anglicku či Írsku rozhodujúca.

Študenti, ktorí chcú ísť študovať do zahraničia obľúbený biznis sa častokrát stretnú s podmienkou, že potrebujú maturitu z matematiky. Financie, obchodná administratíva, medzinárodný biznis, korporátne financie, manažment, ekonómia a mnoho iných odvetví ekonómie vyžaduje základy matematiky, ktorú neskôr študenti využijú prakticky vo všetkých sférach biznisu. Nie je to o suchom počítaní derivácií a integrálov ako na univerzitách u nás doma. Pri svojej bakalárskej práce si študenti osvoja základy kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, na základe ktorých vypracujú svoju bakalársku prácu. Bez štatistiky a znalosti základných výpočtov sa opäť nepohneme. Matematika je jednoducho základ všetkých spoločenských vied.

Pri technických odboroch ako informačné technológie, vývoj hier, umelá inteligencia, či počítačové vedy dôležitosť matematiky zdôrazňovať nemusíme. Znalosti z programovania, matematiky, štatistiky a modelovania budú študentov sprevádzať počas ich štúdia na zahraničnej univerzite. 

maturita z matematiky

Študenti, ktorých zaujíma študovať perspektívne odbory v budúcnosti ako strojné inžinierstvo, mechatronika, elektronika, automobilové inžinierstvo, robotika či softvérové inžinierstvo potrebujú okrem matematiky aj fyziku – ideálne ako druhý maturitný predmet. Fyzika nie je o dosadzovaní vzorcov do príkladov, ale o chápaní javov okolo nás. Je dôležité chápať súvislostiam a dokázať si logicky vypočítať komplexnejšie javy, s ktorými sa stretávame častokrát na dennej báze. Na univerzitách sa takisto vyučuje štatistická fyzika. Jej metódy a poznatky je možné aplikovať aj v ekonómii alebo finančných trhoch.

Matematika otvára dvere širokému spektru kariér, od matematického výskumu až po prácu v biológii, molekulárnych vedách, financiách, bankovníctve, obchode, poistnej matematike, medicíne, počítačových vedách, umelej inteligencie či strojárskom inžinierstve. V zozname by sme mohli pokračovať prakticky vo všetkých prírodovedne orientovaných odboroch. 

Slovenský vzdelávací systém nie je tak dobre známy a uznávaný v zahraničí a univerzity si potrebujú overiť, že študent má základné matematické znalosti a logické uvažovanie, ktoré mu potom budú pomáhať pri štúdiu. Nakoľko univerzity nemajú prijímačky, požiadavka maturity z matematiky je spôsob, ako si to overiť. Neznamená to, že keď zahraničná univerzita požaduje na maturite matematiku, tak po celú dobu štúdia budú mať študenti predmety z matematiky. Znamená to,  že študent má potrebný základ na zvládanie ďalšieho učiva počas vysokej školy.

Ak rozmýšľaš nad štúdium v zahraničí, a nevieš aké predmety si zvoliť, máme pre teba jeden tip! Matematikou nič nepokazíš. Čím pozitívnejší vzťah si k nej vytvoríš, tým lepšie! S matematikou sa budeš stretávať v rôznej podobe po celý svoj život – akademický či profesionálny. Tak hurá do toho!

Poď aj ty študovať do Holandska

V Cambridge Study pôsobím ako štúdijná poradkyňa pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium na univerzitách v zahraničí. Pri svojich odporúčaniach čerpám zo svojich osobných skúseností zo štúdii a života vo viacerých krajinách. Počas strednej školy som strávila rok v Švédsku a počas vysokej školy som strávila študijný pobyt v Portugalsku, pracovnú stáž v Holandsku a mala som možnosť študovať aj na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Vo svojom voľnom čase rada športujem a cestujem.

Viac o mne >