Ochrana osobných údajov

Úvod

V tejto sekcii sa dotknuté osoby môžu oboznámiť s podmienkami spracúvania osobných údajov spoločnosťou Cambridge Study s.r.o. so sídlom: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, IČO: 51 160 722 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“). Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, o ktorej prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Prevádzkovateľ poskytuje služby v oblasti sprostredkovania štúdia v zahraničí, v oblasti predaja kurzov cudzích jazykov ako aj v oblasti letných jazykových pobytov (podrobnejšie informácie o poskytovaných službách je možné nájsť v ostatných sekciách webovej stránky). Pri poskytovaní služieb v uvedenom rozsahu nevyhnutne dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov, a to za podmienok, ktoré sú ďalej popísané v tomto texte.

Prevádzkovateľ v prvom rade konštatuje, že kladie maximálny dôraz na bezpečnosť spracúvaných dát a ochranu súkromia dotknutých osôb. Všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi sa uskutočňujú v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

V prípade akýchkoľvek otázok alebo dopytov súvisiacich s ochranou osobných údajov a ochrany súkromia môžete prevádzkovateľa kontaktovať nasledovne:

 • písomne, na adresu sídla spoločnosti: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina,
 • e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: info@cambridgestudy.com,
 • telefonicky, na telefónnom čísle +421 908 272 659

 

Informácie o právach dotknutých osôb

Pre prevádzkovateľa je veľmi dôležité oboznámiť dotknuté osoby s tým, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prislúchajú dotknutej osobe viaceré práva, pričom platí, že niektoré práva dotknutej osoby sú naviazané na konkrétny právny základ spracúvania osobných údajov.

V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR, môže tak uskutočniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie v texte. V súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR spoločnosť poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. V prípade predĺženia lehoty bude spoločnosť o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ak spoločnosť neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, pričom dotknutá osoba má v takomto prípade možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky informácie sa dotknutej osobe poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť je oprávnená:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

V prípade ak má spoločnosť oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila žiadosť dotknutej osoby (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), je oprávnená požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

 

Jednotlivé práva Dotknutej osoby:  

a) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

b) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.

e) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má  dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné.

f) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.  V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

g) Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba má zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej  osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu práv dotknutej osoby.

 

Dôvody spracúvania osobných osobných údajov

Poskytovanie služieb zo strany spoločnosti je primárne založené na zmluvnom a predzmluvnom vzťahu s dotknutou osobou. O predzmluvné vzťahy sa jedná najmä vtedy, keď pre dotknutú osobu vypracúvame cenovú ponuku na základe jej dopytu, príp. odpovedáme na otázky alebo dopyty, ktoré sa viažu na naše služby. Osobné údaje v takýchto prípadoch uchovávame po dobu riešenia danej veci, príp. po dobu platnosti cenovej alebo obchodnej ponuky.

V prípade zmluvného vzťahu spracúvame osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie, plnenie a vyúčtovanie zmluvného vzťahu, a to po dobu platnosti danej zmluvy a 10 rokov po skončení jej platnosti.

V súvislosti so zabezpečovaním služieb poskytovaných našou spoločnosťou môže nastať situácia, že časť osobných údajov spracúvame na účely plnenia zmluvy uzatvorenej medzi nami a dotknutou osobou ako prevádzkovateľ (teda pre naše potreby a v našom mene) a časť osobných údajov získavame v mene inštitúcii, ktorých služby dotknutá osoba využije (napr. univerzity, školy, organizátori kurzov a pod.), pričom v takomto prípade sme v pozícii sprostredkovateľa (a osobné údaje spracúvame podľa pokynov danej inštitúcie). Odporúčame preto dotknutým osobám, aby sa oboznámili aj s informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú poskytované uvedenými inštitúciami.

V prípade spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na naplnenie zmluvného vzťahu, a teda bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzatvorenie a následné plnenie zmluvy.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely plnenia zmluvy má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na prenosnosť, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

Zároveň, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely plnenia zmluvy môže dochádzať aj k spracúvaniu osobných údajov na iné účely, a to:

 • spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia obchodnej komunikácie (kontaktné údaje zmluvných strán a obchodných partnerov, ktoré sú získané pri výkone predmetu podnikania prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v efektívnej komunikácii so zmluvnými stranami a obchodnými partnermi a v efektívnom výkone podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov.

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 • spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej a daňovej evidencie

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je nasledovná:

 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy týkajú (§ 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve),
 • 10 rokov (§ 69 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok)) od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov (§ 69 zák. 563/2009 Z.z. o správe dní (Daňový poriadok);

Osobné údaje spracúvané na tento účel budú poskytnuté sprostredkovateľovi, a to spoločnosti ACC Consulting, s.r.o.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pošty a správy registratúry, a to najmä na účely správy prijatých a odosielaných poštových zásielok a správy zásielok doručených a odoslaných do a z elektronickej schránky

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 o e-Governmente.

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 10 rokov – registratúrny denník, 5 rokov –  preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska, 5 rokov – evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska, 10 rokov – vyraďovacie konanie, 5 rokov – evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, Slovenskej pošte, a.s., doručovateľským a kuriérskym spoločnostiam, archívnym spoločnostiam, Štátnemu archívu  a Ministerstvu vnútra.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

S cieľom podpory predaja služieb prevádzkovateľa môžu byť osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe oprávneného záujmu spracúvané za účelom vykonávania priameho marketingu, čo zahŕňa zasielanie e-mailových ponúk, SMS ponúk a volania s cieľom informovať dotknuté osoby o aktuálnych ponukách a akciách. Dotknutá osoba má právo spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu kedykoľvek namietať, čo bude mať za následok okamžité ukončenie spracúvania osobných údajov na tento účel.

Prevádzkovateľ môže tiež vykonávať spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia GDPR; podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

Doplňujúca informácia pre všetky účely spracúvania osobných údajov:

Pre všetky vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov platí, že prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ zároveň nerealizuje v súvislosti v vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.