Ochrana osobných údajov

Všeobecné a úvodné informácie

Ak navštíviš našu webovú stránku, komunikuješ s nami,  zvažuješ študijný pobyt v zahraničí, jazykový kurz alebo využitie iných našich služieb, je veľmi pravdepodobné, že v tejto súvislosti budeme musieť spracúvať niektoré Tvoje osobné údaje. Ak spracúvame Tvoje osobné údaje, si v pozícii tzv. dotknutej osoby a z uvedeného dôvodu sme pre Teba pripravili prehľad základných informácií, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov.

Pre lepšiu orientáciu o tom ako a prečo spracúvame Tvoje osobné údaje, sú ďalšie informácie spracúvané vo forme otázok a odpovedí.

Kto bude spracúvať Tvoje osobné údaje a komu ich môžeme poskytnúť?

Osobné údaje spracúva spoločnosť Cambridge Study s.r.o. so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, IČO: 51 160 722 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“). V rámci Spoločnosti budú mať k Tvojim osobným údajom prístup iba zamestnanci, ktorí sú na spracúvanie osobných údajov poverení písomným poverením a sú zaviazaní zachovávať mlčanlivosť. V niektorých prípadoch môžeme na spracúvanie osobných údajov využiť aj tzv. sprostredkovateľov, t.j. subjekty, ktoré sme v našom mene poverili spracúvaním osobných údajov. Pri výbere sprostredkovateľov vždy zvažujeme najmä bezpečnosť  osobných údajov a so sprostredkovateľmi máme uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

V niektorých prípadoch poskytneme Tvoje osobné údaje aj iným prevádzkovateľom, ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie služby, ktorú si u nás objednáš – môže sa jednať napr. o letecké spoločnosti, poisťovne, ubytovacie zariadenia, univerzity, vzdelávacie inštitúcie a pod. Z uvedeného dôvodu Ti odporúčame oboznámiť sa aj s podmienkami spracúvania osobných údajov daných subjektov, ktoré sú spravidla dostupné na ich webových stránkach.

Samozrejme, Tvoje osobné údaje musíme poskytnúť inštitúciám, pri ktorých nám takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Všetky podrobnosti nájdeš pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

Je naším oprávneným záujmom prenášať osobné údaje aj v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely.

Ako nás môžeš kontaktovať?

Ak máš, alebo budeš mať, akékoľvek otázky ohľadne spracúvania osobných údajov, môžeš nás kedykoľvek kontaktovať:

 • e-mailom: info@cambridgestudy.com
 • telefonicky: +421 908 272 659
 • poštou: Cambridge Study s.r.o., Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina

Aká legislatíva sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov?

Všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi uskutočňujeme výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Aké pojmy by si mal poznať, aby boli tieto informácie pre Teba čo najzrozumiteľnejšie?

Prehľad základných pojmov z oblasti ochrany osobných údajov:

Osobné údaje: Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie: Operácia alebo súbor operácii s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia bez ohľadu na to, či sa vykonávajú aizovanými alebo neaizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba: Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Informačný systém: Akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

 Profilovanie: Akákoľvek forma aizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídanie aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Prevádzkovateľ: Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ: Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Príjemca: Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.  

Tretia strana: Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby: Akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Osobitná kategória osobných údajov: Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách a ďalej genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Aké kroky robíme, aby boli Tvoje osobné údaje v bezpečí?

Vieme, že najdôležitejšia je prevencia – preto vždy a pre každý účel spracúvame iba nevyhnutný rozsah osobných údajov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu. Akonáhle uplynie dôvod spracúvania, osobné údaje vymažeme, resp. zlikvidujeme.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme prijali bezpečnostnú politiku, na základe ktorej aplikujeme primerané bezpečnostné opatrenia.

Využívame aj cookies?

Áno, pretože cookies nám pomáhajú, aby naša webová stránka  správne fungovala a aby sme Ti uľahčili jej používanie (jedná sa o tzv. nevyhnutné cookies). Zároveň, ak nám to dovolíš, využívame aj iné cookies, ktoré môžu mať analytické či marketingové účely. Všetky podrobnosti nájdeš v samostatnej sekcii Cookies.

Aké ďalšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov nájdeš na našej stránke?

Keďže máš postavenie tzv. dotknutej osoby, máš v súvislosti so spracúvaním osobných údajov viaceré práva. Ich podrobnejší popis nájdeš v časti Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie.

Tvoje osobné údaje môžeme spracúvať na viaceré účely, a tak sme pre každý účel pripravili samostatný dokument s podrobnými informáciami – dokumenty nájdeš v časti Informačné povinnosti.

Ako si sa mohol dočítať už aj vyššie, v niektorých prípadoch poverujeme na spracúvanie osobných údajov iné (externé) spoločnosti, tzv. sprostredkovateľov. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov nájdeš v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Môže dôjsť k zmene informácií ohľadne spracúvania osobných údajov?

Áno, môže, pretože priebežne vyhodnocujeme jednotlivé podmienky spracúvania osobných údajov a na základe zistených skutočností aktualizujeme všetky informácie. Najčastejšie zmeny môžu súvisieť so zoznamom sprostredkovateľov.

Práva Dotknutej osoby a ich uplatňovanie

Keďže spracúvame Tvoje osobné údaje, máš ako Dotknutá osoba v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia GDPR práva, ktoré Ti v súvislosti s agendou ochrany osobných údajov prislúchajú.

Jednotlivé práva Dotknutej osoby môžu byť viazané na konkrétny účel spracúvania a z uvedeného dôvodu Ťa chceme poprosiť, aby si si pozrel v časti Informačné povinnosti, ktoré konkrétne práva ako Dotknutá osoba máš s ohľadom na konkrétny účel spracúvania.

Uplatnenie práv Dotknutej osoby môžeš realizovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdeš v úvodných informáciách.

Ak sa rozhodneš uplatniť si práva Dotknutej osoby, v súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR, máme povinnosť poskytnúť Ti informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Tvojej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak by to vyžadovala komplexnosť žiadosti, príp. počet žiadostí. Ak však budeme potrebovať lehotu predĺžiť, budeme Ťa o tom do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty informovať.

Ak nám zašleš žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nebudeš požadovať iný spôsob.

Ak by nedošlo bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti k prijatiu opatrení, máme povinnosť Ťa informovať o dôvodoch nekonania, pričom v takomto prípade máš možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky informácie v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby máme povinnosť Ti poskytnúť bezplatne. Ak by bola Tvoja žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná  (najmä pre ich opakujúcu sa povahu), máme právo:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak by sme mali oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si ako dotknutá osoba uplatnila práva (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), máme možnosť požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Jednotlivé práva Dotknutých osôb

Ako Dotknutej osobe Ti na základe Nariadenia GDPR prislúchajú nasledovné práva:

1. Právo Dotknutej osoby na prístup ku svojim osobným údajom

(čl. 15 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či Prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania, na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými od Dotknutej osoby Prevádzkovateľ disponuje.  Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

2. Právo Dotknutej osoby na opravu

(čl. 16 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3. Právo Dotknutej osoby na vymazanie

(čl. 17 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR a to:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracovanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje Dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely, a to na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to z nasledovných dôvodov:

 • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov ( obmedzenie spracúvania sa vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
 • spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.

5. Právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov

(čl. 20 Nariadenia GDPR)

V prípade, ak spracúvanie osobných údajov prebieha formou aizovaných prostriedkov a toto spracúvanie sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy, má Dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný Prevádzkovateľ bránil.

6. Právo Dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov

(čl. 21 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem Prevádzkovateľa. V prípade takéhoto namietania Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

 • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami právami a slobodami Dotknutej osoby,
 • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade, ak Dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

7.  Právo na neúčinnosť aizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

(čl. 22 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na aizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby,
 • založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby.

Právo odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pokiaľ bolo spracovanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Dotknutá osoba môže odvolať svoj súhlas spôsobom uvedeným v samotnom súhlase, príp. v informačnej povinnosti k danému účelu spracúvania alebo kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou žiadosťou s využitím kontaktných údajov uvedených v týchto Zásadách.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu na základe platne  udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá.

Právo podať sťažnosť

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou alebo návrhom na začatie konania na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia GDPR

Ak sa u nás uchádzaš o zamestnanie

V prípade, že máš záujem pracovať v našej Spoločnosti, máš postavenie Dotknutej osoby, pretože v súvislosti s výberom uchádzača o zamestnanie je nevyhnutné spracúvať Tvoje osobné údaje. Z pohľadu agendy ochrany osobných údajov je rozdiel, či ako uchádzač reaguješ na našu konkrétnu pracovnú ponuku alebo sa uchádzaš o prácu v našej spoločnosti bez aktuálne prebiehajúceho výberového procesu.

Touto cestou Ťa chceme poprosiť, aby si do životopisu, príp. ďalších dokumentov, ktoré nám v súvislosti s uchádzaním sa o prácu zasielaš, uvádzal iba skutočnosti, údaje a informácie, ktoré bezprostredne súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzaš (informácie o dosiahnutom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní, zručnostiach, pracovných skúsenostiach, odbornej praxi, vodičských  schopnostiach, kvalifikácii, jazykových a počítačových znalostiach a pod.). Všetky dokumenty, ktoré budú obsahovať informácie nad rámec stanoveného účelu, budú bezodkladne vymazané / skartované.

V prípade ak máš záujem, aby Ťa Spoločnosť zaradila do databázy uchádzačov, prosíme Ťa, aby si k Tvojej žiadosti priložil aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý si môžeš stiahnuť TU.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania:

1.     Spracúvanie osobných údajov na účely výberu vhodného uchádzača o zamestnanie s cieľom obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu.

2.    Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie pre potencionálne obsadenie pracovnej pozície.

Právne základy spracúvania:

1.     Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

2.    Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel definovaný v bode 2;

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

 Zdroj osobných údajov:

 

 

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú uchovávané len na nevyhnutne potrebný čas, pričom následne dôjde k ich vymazaniu.

V prípade účelu podľa bodu 1. budú osobné údaje uchovávané maximálne po dobu 4 mesiacov odo dňa ukončenia výberového procesu.

V prípade účelu podľa bodu 2. budú osobné údaje uchovávané maximálne po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby.

V prípade úspešného uchádzača o zamestnanie budú osobné údaje ďalej spracúvané v personálnej agende na základe testu zlučiteľnosti.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby:

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu (ak sa jedná o spracúvanie osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby), právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).

 

 

Následky neposkytnutia osobných údajov:

1.     Neposkytnutie osobných údajov znemožní zaradenie uchádzača do výberového procesu, nakoľko v takom prípade nie je možné posúdiť vhodnosť uchádzača s ohľadom na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

2.    V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné s tým, že dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať – odvolanie súhlasu bude mať za následok vymazanie osobných údajov z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

Ak využiješ náš kontaktný formulár, príp. nás kontaktuješ iným spôsobom s otázkou, požiadavkou, príp. podnetom

(kontaktný formulár, vybavovanie dopytov a podnetov)

Výber jazykového kurzu alebo štúdium v zahraničí prináša so sebou veľa otázok. Ak nás kontaktuješ s nejakou otázkou, príp. máš na nás požiadavku alebo podnet, musíme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať Tvoje osobné údaje, aby sme Ti mohli odpovedať a vybaviť tak Tvoju požiadavku.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania požiadaviek z kontaktného formuláru a na účely vybavovania otázok, požiadaviek a dopytov, vrátane súvisiacej komunikácie.
Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sleduje Prevádzkovateľ.

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

Popis oprávneného záujmu Prevádzkovateľa: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v možnosti efektívne vybaviť doručený podnet, dopyt alebo otázku a realizovať tak vzájomné vzťahy s tretími osobami. 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Osobné údaje môžu byť  vo výnimočných prípadoch ďalej poskytnuté advokátom, príp. prevádzkovateľom poštových služieb.

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané maximálne po dobu 2 rokov odo dňa vybavenia podania.  

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

 

Vo väčšine prípadov nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie. V niektorých prípadoch môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Môže sa tak stať najmä v prípadoch využívania cloudových služieb, pričom dodávatelia týchto služieb, príp. ich dodávatelia (tzv. subdodávatelia), môžu umiestňovať osobné údaje do tretích krajín. Ako nástroje prenosu sú v takom prípade využívané rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo štandardné zmluvné doložky.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby:

Vzhľadom na to, že spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, máte ako Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu, a to aj bez uvedenia dôvodov. V prípade takéhoto namietania, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo

b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba ďalej tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).  

Ak vyplníš nezáväznú prihlášku na pobyt alebo kurz, príp. požiadaš o cenovú ponuku, či ďalšie informácie v súvislosti s ponukou našich služieb

(predzmluvné vzťahy v súvislosti s našimi službami)

Ak Ťa oslovila ponuka našich služieb a máš záujem získať podrobnejšie informácie, môžeš vyplniť nezáväznú prihlášku, ktorá je dostupná na webovej stránke, príp. nás môžeš kontaktovať e-mailom, či telefonicky. Bez ohľadu na spôsob komunikácie musíme spracúvať nevyhnutné osobné údaje na to, aby sme Ti mohli pripraviť podrobné informácie o službe a zaslať Ti cenovú ponuku.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely vypracovania cenovej, obchodnej alebo inej ponuky, reagovania na nezáväznú prihlášku vrátane súvisiacej komunikácie, ktorá môže smerovať alebo smeruje k uzatvoreniu zmluvy.
Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Zdroj osobných údajov:

 

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti cenovej, obchodnej alebo inej ponuky Spoločnosti. Pri komunikácii v rámci predzmluvných vzťahov budú osobné údaje uchovávané maximálne po dobu 6 mesiacov od poslednej komunikácie.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Vo väčšine prípadov nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie. V niektorých prípadoch môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Môže sa tak stať najmä v prípadoch využívania cloudových služieb, pričom dodávatelia týchto služieb, príp. ich dodávatelia (tzv. subdodávatelia), môžu umiestňovať osobné údaje do tretích krajín. Ako nástroje prenosu sú v takom prípade využívané rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo štandardné zmluvné doložky.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.
Profilovanie: Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby: V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).  
Následky neposkytnutia osobných údajov: Neposkytnutie osobných údajov znemožní vypracovanie ponuky zo strany Spoločnosti a ďalšie rokovanie ohľadne potencionálneho uzatvorenia zmluvy.

Ak si zmluvnou stranou zmluvy uzatvorenej s našou Spoločnosťou

(zmluvná agenda)

Ak sa rozhodneš pre konkrétnu ponuku, z našej strany dochádza medzi Tebou a nami k uzatvoreniu zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie jazykového kurzu, pobytu, príp. inej služby. Predmetom zmluvy môže ďalej byť zabezpečenie leteniek, dopravy, ubytovania, stravovania a ďalších služieb.

V tejto súvislosti musíme spracúvať osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na uzatvorenie zmluvy (teda, aby sme Ťa mohli identifikovať ako zmluvnú stanu, komunikovať s Tebou a zabezpečiť požadovaný jazykový kurz alebo pobyt) a zároveň budeme potrebovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na obstaranie ďalších služieb (ubytovanie, letenky, stravovanie a pod.). V niektorých prípadoch je nevyhnutné, aby zmluvu uzatvorili Tvoji zákonní zástupcovia – v takom prípade budeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj ich osobné údaje.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely uzatvorenia, realizácie, vykonávania, plnenia a vyúčtovania zmluvy, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje službu Dotknutej osobe.
Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

Ak by v súvislosti s definovaným účelom bolo nevyhnutné spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov (údaj o zdravotných obmedzeniach napr. v súvislosti so stravovaním), môže sa tak uskutočniť iba na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby (čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR).

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov. Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté nasledovným subjektom (podľa rozsahu a typu zvolenej služby): univerzity, stredné školy, organizátori jazykových kurzov, vzdelávacie inštitúcie, ubytovacie a stravovacie zariadenia, fyzické a právnické osoby, ktoré zabezpečujú ubytovanie, letecké spoločnosti, dopravné spoločnosti, taxislužby, poisťovne, poisťovacie spoločnosti a spoločnosti zabezpečujúce sprostredkovateľské činnosti v oblasti cestovného ruchu.

Osobné údaje môžu byť vo výnimočných prípadoch poskytnuté advokátom, súdom a prevádzkovateľom poštových služieb.

Zdroj osobných údajov:

 

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti zmluvy a 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola zmluva ukončená.  Čo sa týka osobných údajov nevyhnutných na obstaranie doplnkových služieb, tieto uchovávame po nevyhnutnú dobu, spravidla po dobu poskytovania služby, aby sme Ti vedeli poskytovať pomoc, ak by nastala nejaká nepredvídateľná okolnosť.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Vo väčšine prípadov nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie. V niektorých prípadoch môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Môže sa tak stať najmä v prípadoch využívania cloudových služieb, pričom dodávatelia týchto služieb, príp. ich dodávatelia (tzv. subdodávatelia), môžu umiestňovať osobné údaje do tretích krajín. Ako nástroje prenosu sú v takom prípade využívané rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo štandardné zmluvné doložky.

Prenos do tretích krajín sa môže taktiež uskutočniť v prípade ak si Dotknutá osoba objedná službu, ktorej plnenie má nastať v tretej krajine.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby: V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).  
 Následky neposkytnutia osobných údajov: Neposkytnutie osobných údajov znemožní uzatvorenie a následné plnenie zmluvy.

Ak nám poskytneš kontaktné údaje osoby pre prípad špecifickej situácie

(kontaktné osoby)

Pri uzatváraní zmluvy máš možnosť poskytnúť nám kontaktné údaje osoby, ktorú by sme kontaktovali, ak by nastala nejaká nepredvídateľná situácia. Snažíme sa, aby všetko prebehlo bez akýchkoľvek problémov, no niekedy môže nastať situácia, ktorú nemôžeme ovplyvniť a potrebujeme komunikovať práve s kontaktnou osobou, ktorú nám určíš. Na to, aby sme túto kontaktnú osobu vedeli evidovať a v prípade potreby ju mohli kontaktovať, potrebujeme spracúvať jej osobné údaje.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie kontaktnej osoby pre špecifické situácie. 
Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sleduje Prevádzkovateľ.

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

Popis oprávneného záujmu Prevádzkovateľa: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v možnosti realizovať efektívnu komunikáciu, v prípade nepredvídateľnej situácie, s blízkou osobou klienta, príp. inou osobou, ktorú klient označil ako kontaktnú osobu.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté inštitúciám, ktoré by participovali na riešení vzniknutej špecifickej situácie.

Zdroj a rozsah osobných údajov:

 

 

Osobné údaje budú získavané od nášho klienta, teda osoby, ktorá na základe zmluvného vzťahu bude využívať našu službu uvedie kontaktné údaje kontaktnej osoby.  

Subjekt poskytujúci osobné údaje Dotknutej osoby musí mať na ich poskytnutie právny základ a musí informovať Dotknutú osobu o možnosti oboznámiť sa s podmienkami spracúvania osobných údajov formou týchto Zásad (v súlade s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nariadenia GDPR).

Osobné údaje sú spracúvané v nasledovnom rozsahu: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mail.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania služby pre klienta (teda po dobu, pokiaľ môže nastať potreba kontaktovať kontaktnú osobu) a 1 mesiac po skončení služby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Vo väčšine prípadov nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie. V niektorých prípadoch môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Môže sa tak stať najmä v prípadoch využívania cloudových služieb, pričom dodávatelia týchto služieb, príp. ich dodávatelia (tzv. subdodávatelia), môžu umiestňovať osobné údaje do tretích krajín. Ako nástroje prenosu sú v takom prípade využívané rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo štandardné zmluvné doložky.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby:

Vzhľadom na to, že spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, máte ako Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu, a to aj bez uvedenia dôvodov. V prípade takéhoto namietania, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo

b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba ďalej tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).

Plnenie účtovných a daňových povinností

V súvislosti s využitím našej služby sme povinní vystaviť a evidovať účtovné a daňové doklady. Na to, aby sme si tieto povinnosti mohli splniť potrebujeme spracúvať aj Tvoje osobné údaje.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej a daňovej evidencie.
Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Zákonné povinnosti vyplývajú najmä z nasledovných zákonov:

–       431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

–       222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

–       595/2003 Z.z. o dani z príjmu,

–       iné účtovné a daňové predpisy; 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté správcovi dane, advokátom, audítorom a prevádzkovateľom poštových služieb.

Zdroj osobných údajov:

 

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné a daňové doklady týkajú.  

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie s výnimkou možného prenosu osobných údajov do Spojeného kráľovstva (UK), pričom sa na základe rozhodnutia Európskej komisie jedná o krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby: V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).  
Následky neposkytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné zo strany Spoločnosti riadne plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva.

Ak si uplatníš právo dotknutej osoby alebo iný dopyt v súvislosti s ochranou osobných údajov

(agenda ochrany osobných údajov)

Ako Prevádzkovateľ osobných údajov máme zákonnú povinnosť evidovať a vybaviť každú požiadavku, ktorú nám v súvislosti s ochranou osobných údajov pošleš. Na všetky tieto úkony však v nevyhnutnom rozsahu musíme spracúvať osobné údaje.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania uplatnených práv Dotknutých osôb vrátane súvisiacej komunikácie.
Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Zákonné povinnosti vyplývajú najmä z:

–       Nariadenia GDPR,

–       18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté advokátom.

Zdroj osobných údajov:

 

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov:

 

5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti Dotknutej osoby

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby: V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii 2. týchto Zásad).
Následky neposkytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné zo strany Spoločnosti riadne plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Marketingové aktivity

S ohľadom na skutočnosť, že sa neustále snažíme rozširovať ponuku našich služieb, chceli by sme Ťa priebežne informovať o našich produktoch, službách, novinkách a akciách, a to tak, že Ti občas zašleme e-mail, SMS alebo Ťa budeme kontaktovať telefonicky.

Ak chceme realizovať uvedené aktivity, musíme spracúvať Tvoje osobné údaje, pričom je rozdiel, či si už naše služby niekedy v minulosti využil alebo nie. Ak si v minulosti využil naše služby, je v našom oprávnenom záujme zasielať Ti marketingové ponuky. Ak si ale doteraz naše služby nevyužil, marketingové ponuky Ti budeme posielať iba na základe Tvojho súhlasu.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania:

1.     Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania marketingových ponúk vo vzťahu k zákazníkom Prevádzkovateľa.

2.    Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania marketingových ponúk vo vzťahu k potencionálnym zákazníkom Prevádzkovateľa.

Právne základy spracúvania:

1.     Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sleduje Prevádzkovateľ.

             (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

2.    Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel definovaný v bode 2;

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Popis oprávneného záujmu Prevádzkovateľa: Realizovanie marketingových aktivít môže výrazne prispieť k zvýšeniu predaja jednotlivých služieb, čo má pozitívny dopad na podnikateľské aktivity Prevádzkovateľa. Je potrebné konštatovať, že aj Nariadenie GDPR považuje realizovanie marketingových aktivít vo vzťahu k existujúcim zákazníkom za oprávnený záujem.

Zdroj osobných údajov:

 

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú uchovávané len na nevyhnutne potrebný čas, pričom následne dôjde k ich vymazaniu.

V prípade účelu podľa bodu 1. budú osobné údaje uchovávané maximálne po dobu 4 rokov odo dňa posledného využitia služby zo strany dotknutej osoby.

V prípade účelu podľa bodu 2. budú osobné údaje uchovávané maximálne po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Vo väčšine prípadov nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie. V niektorých prípadoch môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Môže sa tak stať najmä v prípadoch využívania cloudových služieb, pričom dodávatelia týchto služieb, príp. ich dodávatelia (tzv. subdodávatelia), môžu umiestňovať osobné údaje do tretích krajín. Ako nástroje prenosu sú v takom prípade využívané rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo štandardné zmluvné doložky.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby:

Vzhľadom na to, že spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (účel uvedený v bode 1.), máte ako Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu, a to aj bez uvedenia dôvodov. V prípade takéhoto namietania, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo

b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba ďalej nasledovné práva: Právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ak sa jedná o spracúvanie osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby (účel popísaný v bode 2.) má dotknutá osoba právo na odvolanie súhlasu  (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).

Následky neposkytnutia osobných údajov: V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné s tým, že dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať – odvolanie súhlasu bude mať za následok vymazanie dotknutej osoby zo zoznamu prijímateľov marketingovej komunikácie.

Propagačné aktivity

Ak s tým budeš súhlasiť, chceli by sme zdieľať Tvoje skúsenosti vrátane fotografií ohľadne využitia našich služieb. Ak chceme realizovať uvedené aktivity, musíme spracúvať Tvoje osobné údaje.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely propagačných aktivít ohľadne využívania našich služieb zo strany našich zákazníkov. Uvedený účel zahŕňa najmä zverejňovanie fotografií Dotknutej osoby z priebehu využívania našich služieb na našich webových stránkach a sociálnych sieťach.
Právne základy spracúvania:

Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov.

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Zdroj osobných údajov:

 

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje uchovávané maximálne po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Vo väčšine prípadov nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie. V niektorých prípadoch môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Môže sa tak stať najmä v prípadoch využívania cloudových služieb, pričom dodávatelia týchto služieb, príp. ich dodávatelia (tzv. subdodávatelia), môžu umiestňovať osobné údaje do tretích krajín. Ako nástroje prenosu sú v takom prípade využívané rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo štandardné zmluvné doložky.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby: V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba ďalej nasledovné práva: Právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dotknutá osoba má právo na odvolanie súhlasu  (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).
Následky neposkytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné s tým, že dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Ak využiješ na interakciu s nami sociálne siete

(Sociálne siete)        

Spoločnosť využíva sociálne siete na zvýšenie interakcie so svojimi zákazníkmi, potencionálnymi zákazníkmi a obchodnými partnermi, a to s cieľom efektívne prezentovať činnosť, služby, aktivity a produkty spoločnosti. Z uvedeného dôvodu Spoločnosť využíva sociálne siete Facebook (Meta), Instagram, YouTube, Google.

Nižšie uvedené informácie definujú podmienky spracúvania osobných údajov z pohľadu Spoločnosti, avšak pri využívaní sociálnych sietí dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov zo strany poskytovateľov sociálnych sietí – z uvedeného dôvodu Ti odporúčame oboznámiť sa aj s podmienkami spracúvania osobných údajov práve zo strany poskytovateľov sociálnych sietí, pretože Spoločnosť nemá žiadny vplyv na rozsah takéhoto spracúvania.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely správy profilov na sociálnych sieťach a komunikácie s užívateľmi.
Právne základy spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sleduje Prevádzkovateľ.

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

Popis oprávneného záujmu Prevádzkovateľa: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v možnosti efektívne propagovať aktivity Spoločnosti a viesť rýchlu a efektívnu komunikáciu s užívateľmi sociálnej siete.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené ostatným užívateľom sociálnych sietí.

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané maximálne po dobu trvania profilu Spoločnosti na sociálnej sieti.    

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Osobné údaje spracúvané v rozsahu podmienok Spoločnosti nie sú prenášané mimo EÚ, avšak v prípade spracúvania osobných údajov zo strany poskytovateľov sociálnych sietí môže dôjsť k prenosu aj mimo EÚ, čo môže predstavovať pre Dotknuté osoby zvýšené riziko. Pre viac informácii je potrebné sa oboznámiť s podmienkami spracúvania osobných údajov zo strany jednotlivých poskytovateľov sociálnych sietí.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby:

Vzhľadom na to, že spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, máte ako Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu, a to aj bez uvedenia dôvodov. V prípade takéhoto namietania, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo

b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba ďalej tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).

Ak nám poskytneš spätnú väzbu ohľadne Tvojej spokojnosti

(Prieskum spokojnosti)      

Máme záujem neustále zlepšovať naše služby a preto si veľmi vážime každú spätnú väzbu, ktorú od našich klientov dostaneme. Získavanie spätnej väzby sa však nezaobíde bez spracúvania osobných údajov.

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely zisťovania spokojnosti zákazníkov.
Právne základy spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sleduje Prevádzkovateľ.

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

Popis oprávneného záujmu Prevádzkovateľa: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v snahe zlepšovať jednotlivé služby, a to na základe spätnej väzby od klientov, ktorým už bola daná služba poskytnutá.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané maximálne po dobu 2 rokov odo dňa poskytnutia spätnej väzby na službu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Vo väčšine prípadov nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie. V niektorých prípadoch môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Môže sa tak stať najmä v prípadoch využívania cloudových služieb, pričom dodávatelia týchto služieb, príp. ich dodávatelia (tzv. subdodávatelia), môžu umiestňovať osobné údaje do tretích krajín. Ako nástroje prenosu sú v takom prípade využívané rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo štandardné zmluvné doložky.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby:

Vzhľadom na to, že spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, máte ako Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu, a to aj bez uvedenia dôvodov. V prípade takéhoto namietania, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo

b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba ďalej tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).

Spracúvanie osobných údajov na vnútorné administratívne účely

V niektorých prípadoch máme oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov v súvislosti s realizáciou našej administratívy.           

Informačná povinnosť pre daný účel spracúvania:

Účely spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely prenosu osobných údajov na v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely.
Právne základy spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sleduje Prevádzkovateľ.

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

Popis oprávneného záujmu Prevádzkovateľa: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v snahe efektívne realizovať vnútorné administratívne vzťahy medzi prepojenými podnikmi a zefektívňovať komunikáciu s obchodnými partnermi.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje môžu byť zdieľané so subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v zmysle čl. 28 Nariadenia GDPR (jedná sa o tzv. sprostredkovateľov). Rozsah spracúvania je v takomto prípade definovaný textom zmluvy. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v časti Zoznam sprostredkovateľov.

Osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona.

Osobné údaje môžu byť na definovaný účel prenesené do spoločnosti Štúdium bez hraníc s. r. o. a CAMBRIDGE STUDY LTD.

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania nášho oprávneného záujmu, maximálne však 10 rokov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie:

 

Nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (teda mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo do medzinárodnej organizácie s výnimkou možného prenosu osobných údajov do Spojeného kráľovstva (UK), pričom sa na základe rozhodnutia Európskej komisie jedná o krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú aizovanému rozhodovaniu.

Profilovanie:

 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu.
Práva Dotknutej osoby:

Vzhľadom na to, že spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, máte ako Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu, a to aj bez uvedenia dôvodov. V prípade takéhoto namietania, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo

b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má Dotknutá osoba ďalej tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie).

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov

V tejto časti Ťa informujeme o tom, ktoré spoločnosti sme aktuálne poverili spracúvaním osobných údajov v našom mene (v súlade s ustanovením čl. 28 Nariadenia GDPR).

Pri výbere sprostredkovateľa sme v maximálnej možnej miere posúdili rozsah prijatých technických a organizačných opatrení tak, aby bola zabezpečená ochrana Tvojich práv a právom chránených záujmov.

 

označenie sprostredkovateľa

(názov, IČO)

oblasť činnosti
NAIS, s.r.o., IČO: 36 421 839 poskytovanie účtovných služieb
Dropbox cloudové riešenie, záloha dokumentov
Capsule CRM poskytovanie CRM systému
Google nástroje na spoluprácu, e-mailová komunikácia
Mailchimp email marketing
Kristína Švercelová, IČO: 53 212 142 realizácia marketingových aktivít, prieskum spokojnosti