Erasmus plus ako úspešný projekt pre celú školu

Kurz pre učiteľov na Bell Teacher Campus v Cambridge

„Obrovská skúsenosť absolvovať  jazykový kurz v univerzitnom mestečku Cambridge sa mi vďaka programu Erasmus plus naskytla už po piaty raz,“ skonštatovala Mgr. Kubová, ktorá sa mobility v zahraničí zúčastnila aj tento rok. „Kurz bol pre mňa veľmi užitočný. Pred jeho absolvovaním som nemala príliš veľké skúsenosti s rôznymi formami testovania a získavania medzinárodných certifikátov ako napríklad CambridgeExam, IELTS a TOEFL. Kurz mi pomohol získať prehľad o rôznych druhoch testovania. Teraz lepšie chápem metodológiu a princípy testovania a hodnotenia žiakov.

Veľmi užitočné boli pre mňa praktické aktivity, ktoré rozvíjajú všetky zručnosti a kompetencie žiakov. Zameriavali sme sa na rôzne druhy aktivít, ktoré zlepšujú čítanie, hovorenie, počúvanie či písanie. Pokiaľ ich budem aj prakticky využívať s mojimi žiakmi, určite sa zlepšia v používaní anglického jazyka v reálnom svete. Pracovali sme s veľkým množstvom internetových zdrojov, ktoré sa dajú zakomponovať do vyučovania anglického jazyka.

Počas kurzu sme sa navzájom inšpirovali a vymenili si skúsenosti s učiteľmi z rôznych krajín sveta – Indie, Ománu, Poľska, Českej republiky, Talianska, Rakúska i Slovenska. Teším sa, ako svoje skúsenosti využijem pri práci v triede. Bude to ako„čerstvý vzduch“, ktorý tam zavanie. Náš lektor Chris nám poskytol veľa užitočného materiálu a nápadov, ako pracovať na hodinách. Veľmi praktické bolo použiť kódovaný jazyk pri opravovaní chýb v písaní, naučiť slovnú zásobu prostredníctvom dopravného semafora alebo si stanoviť kritériá pri hodnotení testovania. S týmito nápadmi som sa stretla prvý raz a teším sa, že ich praktizovaním sa zlepší úroveň ovládania anglického jazyka mojich žiakov.

Aj napriek tomu, že učím na základnej škole, je to pre mojich žiakov krok do budúcnosti, pretože budú musieť preukázať nadobudnuté skúsenosti v oblasti anglického jazyka o niekoľko rokov aj na maturitnej skúške. Poďakovanie patrí môjmu lektorovi Chrisovi Edgoosovi za profesionálny prístup,“ zhrnula hlavná koordinátorka projektu Eva Kubová. Na záver dodáva: „Som rada, že vďaka projektu sa učitelia zo Závodia môžu zdokonaľovať a profesionálne rásť vo svojej oblasti. Práve ich spokojnosť mi dodáva ďalšiu silu pri príprave nových projektov školy.“

 

Kurz pre učiteľov angličtiny v severoírskom Belfast

Kurz zameraný na metodiku a metodológiu vyučovania anglického jazyka s obohatením o reálie Írska absolvovala na prelome letných mesiacov v Belfaste aj ďalšia vyučujúca anglického jazyka na ZŠ s MŠ Školská 49, Miroslava Kováčová. „Kurz bol určený predovšetkým na rozvoj zručností žiakov vyšších ročníkov ZŠ so zámerom ich prípravy na štúdium jazykov i v budúcnosti. Celý dvojtýždňový pobyt bol pre mňa oživením z profesionálneho i osobnostného hľadiska. Prostredie, ktoré nepoznám, je pre mňa vždy veľkou výzvou i inšpiráciou. Sťažovať sa mi s odstupom času prináleží snáď len na nepriaznivé chladné počasie a nedostatok času i síl na spoznanie všetkého, čo ma zaujalo.

Kurz bol vedený na báze workshopov a seminárov, na prvom mieste stála diskusia a práca v skupinách, ale aj príprava tematicky zameraných projektových hodín. Získaný bol kompaktný pohľad na komplikované dejiny Írska, boje za rovnosť i samostatnosť, politické, občianske a náboženské nepokoje, bohatú národnú kultúru, prírodné bohatstvo a možnosť práce s týmto materiálom prostredníctvom výučby histórie, výtvarného umenia, hudby, literatúry a geografie i na hodinách anglického jazyka. Verím, že nemalou mierou k rozvoju jazykového i hodnotového napredovania mojich žiakov bude i pohľad na segregované i integrované školstvo v Severnom Írsku, ktoré musí taktiež prechádzať náročným prechodom vzhľadom na komplikovanú politickú a náboženskú minulosť i prítomnosť. Striedanie sa viacerých lektorov, ktorí poskytli užitočné rady predovšetkým v oblasti aktivít určených na rozvoj písania a hovorenia a z rôznych strán ponúkli svoje vlastné pohľady na problematiku vyučovania cudzích jazykov, vnímam taktiež kladne.

Ku pozitívnemu hodnoteniu kurzu prispelo i internátne ubytovanie so spoločnými debatami ostatných účastníkov  jazykového kurzu s medzinárodnou účasťou na rozmanité témy a edukačné exkurzie so sprievodcami i bez nich, ak sme chceli využiť i to málo voľného času, ktoré nám po intenzívnom vzdelávaní, tvorbe materiálov a vypracovávaní úloh v priestoroch školy zvýšilo.“ Týmito slovami zhodnotila svoje vzdelávanie v rámci projektu Erasmus plus Mgr. Miroslava Kováčová.

 

Kurz pre učiteľov angličtiny v škótskom Dunfermline

„Opäť zasadnúť do lavíc a zaspomínať si na školské časy, popritom rozvíjať profesijné schopnosti, spoznávať novú krajinu a ľudí z rôznych kútov sveta – to všetko mi umožnil dvojtýždňový zahraničný študijný pobyt v škótskom mestečku Dunfermline,“ spomína na Erasmus plus Erika Voleková.. „Stretnutia s vynikajúcimi lektormi ma obohatili a naplnili novými skúsenosťami, poznatkami a praktickými radami. Inšpiratívne boli pre mňa aj neformálne rozhovory s učiteľmi, hosťujúcou rodinou a návšteva dvoch škótskych základných škôl.

Prednášky o histórii a kultúre Škótska, o zvykoch a tradíciách, návšteva škótskeho parlamentu so sprievodcom, ochutnávka tradičného jedla „haggis“, nezabudnuteľné tóny gájd, kroky škótskych ľudových tancov, plavba po jednom z jazier „Loch“, návšteva hradu, na ktorom bola väznená Mária Stuartová, to všetko je hlboko vryté do pamäti a pomáha mi utvárať si obraz o jednej z krajín, ktorú môže angličtina nazývať svojím domovom. Tieto novonadobudnuté skúsenosti z prednášok a workshopov, poznatky o krajine a ľuďoch budem ďalej odovzdávať svojim žiakom na hodinách i počas mnohých ďalších aktivít a činností,“ konštatuje na záver Mgr. Voleková.

 

Kurz pre učiteľov ruštiny v Lotyšsku

Vďaka projektu Erasmus plus sa Mgr. Viera Bučková taktiež zúčastnila študijného pobytu – avšak netradične v Lotyšsku. „Dva týždne, ktoré som strávila v meste Daugavpils, boli pre mňa  veľmi prínosné. Skvelí lektori – pedagógovia nás informovali o výborných aktivitách, metódach a formách výučby ruského jazyka. Mnohé z nich som si osvojila a využijem ich vo svojej pedagogickej praxi. Tvorivosť a kreativitu nám demonštrovali aj priamo počas vyučovacích hodín. Zároveň nám poskytli množstvo výborných  materiálov potrebných pre kvalitnú výučbu.  Vzdelávali sme sa v priateľskej atmosfére. Po skončení vyučovania sme s príjemnou pani sprievodkyňou spoznávali históriu mesta a okolia, náboženské tradície a súčasnosť mesta ležiaceho na hraniciach s Litvou a Bieloruskom,“ týmito slovami zhodnotila študijný pobyt Viera Bučková.

Zároveň za všetky vyučujúce dodáva: „Všetkým organizátorom, ktorí mali zásluhu na týchto študijných pobytoch, by sme sa chceli úprimne poďakovať.“

ZŠ a MŠ Závodie

 

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >